UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ORGANIZACE

SDH Uhřice

Sbor dobrovolných hasičů v Uhřicích je zde s námi už téměř 120 let. Současní členové tak navazují na tradici svých předchůdců, kteří cítili nutnost sdružit se do spolku, který by ochraňoval životy a majetek občanů. V současné době má Sbor dobrovolných hasičů asi 80 členů. Z tohoto počtu tvoří 30 členů mladí hasiči ve věku 3 až 18 let. Kolektiv mladých hasičů se svou celoroční činností snaží využít volný čas dětí a mládeže. Činnost kolektivu je zaměřen na sportovní aktivity, zápolení na hasičských soutěžích hry Plamen a CTIF, výchovu v oblasti požární ochrany a prevence a další. Práce s dětmi je celoroční, v letních měsících je každoročně pořádáno táborové soustředění.

V současnosti je na sboru dobrovolných hasičů v Uhřicích především pořádání kulturních a sportovních akcí a různá pomoc s technickým zabezpečením při pořádání obecních akcí.

Hasiči, to je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kterou zřizuje dle zákona Obec Uhřice. Tato jednotka je složena výlučně ze členů Sboru dobrovolných hasičů. Zasahuje při všech mimořádných událostech v obci a jako předurčená k ochraně obyvatelstva také mimo ni. Jedná se zejména o požáry, záplavy a jiné živelné pohromy, technické pomoci atd. Členové této jednotky jsou cvičeni k výkonu této činnosti a zúčastňují se odborných školení, námětových cvičení a praktického výcviku.

Neméně významným úkolem je i prevence. Je třeba předcházet újmám na životech a majetku občanů. Patří sem především údržba techniky, výzbroje, výstroje a všech prostředků PO.

HISTORIE

Sbor dobrovolných hasičů v Uhřicích byl založen 5. února 1899. Bylo zapsáno 33 činných a 11 přispívajících členů. Dne 19. února 1899 bylo rozhodnuto o zakoupení „hasičky“ a potřebné výzbroje od firmy Smejkal v Čechách u Prostějova. Valná hromada, konaná dne 11. února 1900 uvádí, že sbor čítá 31 členů činných a 12 členů přispívajících. Bylo provedeno 10 cvičení pochodových a 3 cvičení se stříkačkou, která byla dodána a vysvěcena 13. srpna 1899. V průběhu roku 1902 se uskutečnil ples, z jehož výtěžku zakoupil sbor školní prapor, který dne 4. května 1902 odevzdali slavnostním způsobem, správě školy. Prvního požáru se sbor zúčastnil 7. května 1900 v Žarošicích. Dne 18. srpna 1900 byl pořádán výlet na oslavu 70-tých narozenin Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa II. Ve dnech 19. až 31. října 1904 hořel u Spálence stoh. Náš sbor zde pracoval vytrvale tři dny a dvě noci. Slavnostní den pro sbor byl 14. říjen 1926, kdy vedení obce předalo sboru nové hasičské skladiště, o které bylo požádáno už v roce 1922. V době hospodářské krize se projevuje vysoká vyspělost a uvědomělost členů sboru, kteří půjčují peníze sboru svým členům, jež jsou nezaměstnaní. Bohaté činnosti sboru se dotkla 1. Světová válka. O tom svědčí zápis z roku 1915, kdy předseda sboru přednesl, že se musí udělat pořádek, poněvadž členové musí nastoupiti službu vojenskou. Po skončení první světové války je svolána valná hromada na den 9. února 1919, kde byl zvolen nový výbor. Bylo také usneseno a odsouhlaseno, aby po padlých bratrech hasičích bylo vyplaceno jejich rodinám po dvaceti korunách. Od roku 1919 dochází k oživení činnosti. Nejprve je nutno zajistit výzbroj a výstroj, je obnovena tradice pořádání hasičských plesů. V roce 1944 byla pořádána oslava 45. výročí založení požárního sboru, jehož součástí byly národní tance a beseda. První akcí po osvobození obce bylo pořádání malých hodů, jejichž čistý výdělek byl věnován občanům poškozeným válkou. Dne 27.1.1949 nám byl dodán nový motorový stroj PS 8 od firmy Sigmund z Olomouce. V roce 1975 byla vyřešena otázka dopravního vozidla zakoupením dnes již pro nás legendárního „Robura“, které spolehlivě sloužilo do roku 1988. Od roku 1985 probíhají přípravná jednání a práce, zajišťuje se materiál na stavbu nové požární zbrojnice. Její stavba byla zahájena v květnu 1986 a dokončena v prosinci 1987. Termín byl dodržen a cílová prémie – nová Avie A31 byla doma.