UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

OPATŘENÍ VLÁDY ČR PLATNÁ OD 12.10.2020

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod:

- zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, vztahuje se i na na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky, nevztahuje se na vyjímky vyjmenované v usnesení vlády ČR,

- zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,

- zakazuje se společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb,

- zakazují se poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy,

- zakazuje se provoz heren, kasin, vnitřních sportovišť, provoz a používání umělých koupališť, wellness,

- zakazují se návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

- zakazuje se provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním,

- omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb dle usnesení vlády ČR,

- omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték dle usnesení vlády ČR,

- omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 dle usnesení vlády ČR,

- omezení svobody pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,

- omezuje se právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- omezuje se provoz vysokých škol, středních škol, vyšších odborných škol, konzervatoří, provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole, provoz základních uměleckých škol a jazykových škol, provoz středisek volného času a školních klubů dle usnesení vlády ČR

- zakazuje se na všech typech škol sportovní činnosti jako součást vzdělávání, mimo mateřských škol a  prvního stupně základního vzdělávání základních škol,

- omezuje se provoz škol, s vyjímkou mateřských škol, tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

- zakazují se u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, možné vyjímky dle usnesení Vlády ČR,

- zakazují se u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě návštěvy uživatelů, možné vyjímky dle usnesení Vlády ČR,

- omezuje se s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob.

Celé Usnesení vlády ČR je dostupné na odkazu.