Prevence

SVÍČKY, PRSKAVKY A ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

Svíčky si v posledních letech našly své pevné místo v našich domech či bytech. Jejich obliba neustále stoupá, ale jen málokdo si uvědomuje, jak veliké nebezpečí v sobě skrývají.

Nezapomeňte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a s jako takovým by se s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8-10 cm od plamene svíčky teplota dosahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které ponecháte v blízkosti hořící svíčky. Zapálenou svíčku proto nelze položit kamkoliv a na cokoliv. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu svíčky s podkladem (např. chvojím v adventním věnci, ubrusem apod.). Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti textilií, nenechávejte je na poličce ani na skříni, neboť se oheň může rychle přenést na nábytek a ostatní zařízení bytu. Zapálené svíčky nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Pod stálou kontrolou by měla být i zapálená vonná aromalampa, u které hrozí vyhřeznutí hořlavin přímo na podložku. Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se zápalkami svíčkou, nebo prskavkou.

Požáry vánočních stromků se v posledních letech objevují spíše ojediněle, protože většina domácností používá k jejich osvětlení elektrické žárovkové svíčky. I u nich bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla a na stromek instalovat pouze takové osvětlení zakoupené nejlépe v běžné prodejní síti, které je opatřené českým návodem, ve kterém jsou uvedeny srozumitelné informace jak s výrobkem bezpečně zacházet a jak jej správně používat. Hasiči evidují případy, kdy kvůli elektrickému zkratu el. svíček došlo k požárům bytů.

Během adventní doby se již prodává zábavná pyrotechnika, která se používá především při oslavách příchodu nového roku. Při jejich prodeji a skladování je nutno dodržovat veškerá základní bezpečnostní pravidla takovým způsobem, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu, nebo jinému ohrožení. Před použitím zábavné pyrotechniky si pozorně přečtěte návod k použití, který by měl být přiložen. Tam se dozvíte, jakým způsobem byste měli s pyrotechnikou zacházet, aby nedošlo k požáru či ohrožení života

NEBEZPEČÍ PŘI VYPALOVÁNÍ TRÁVY

Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí. Velkým nešvarem stále zůstává vypalování suché trávy, které již v mnoha případech zapříčinilo zejména u starších občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty na lidských životech. Aby se vám nestala podobná nepříjemnost:

  • respektujte zákaz vypalování trávy a porostů

  • za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději vůbec nerozdělávejte

  • při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí

  • ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou

  • oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi

  • oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit

  • právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje

  • pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112

POZOR!
Před tím než budete rozdělávat oheň, je třeba toto pálení
nahlásit na stránkách HZS Jihomoravského kraje!

DOMA BEZPEČNĚ

Publikace „Doma bezpečně“ (ve formátu pdf) je určena pro širokou veřejnost. Jsou v ní uvedena doporučení nejen pro orgány bytových družstev a společenství vlastníků, ale i pro vlastníky a obyvatele bytových i rodinných domů. Má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů, srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením“. Upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se každý občas dopouští, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale které mohou mít tragické důsledky.

Požární bezpečnost objektů pro bydlení a ubytování představuje početně největší samostatnou oblast požární ochrany a dotýká se prakticky všech obyvatel naší republiky. Požáry bytového fondu jsou také z hlediska statistického sledování dlouhodobě na prvních místech jak z hlediska četnosti, tak často i počtu zraněných či usmrcených osob. U každého osmého bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo přímo úmrtí osob.

Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR chce touto publikací přispět k tomu, aby domov byl pro každého nejen moderním, komfortním a útulným místem, ale také místem pro klidný a bezpečný život.