Článek

PROSLOV STAROSTY SBORU U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU

Do půdy vsazen byl stromek malý, zahříván láskou vznešených srdcí, zaléván potem těch, kteří chtěli učinit náš život krásnějším a dokonalejším.
Strom tento rostl, rok od roku sílil a mohutněl, hlouběji zapouštěl své kořeny a ratolesti jeho rozkládaly se jako ramena, jež jako by chtěla obejmout vše dobré, krásné a vznešené.
Dožil se strom náš sto dvaceti roků obsypán ovocem práce a zve do své náruče všechny, kteří dokázali pochopit velikost, vznešenost a krásu lidské práce a lásky.
A ti, kteří stromek sázeli a po celý svůj život jej ošetřovali? Jeden za druhým se poroučeli do nitra země, aby dřímali svůj tichý, věčný sen… Jejich místo zaujali noví průkopníci hasičské myšlenky, vyrostla jich nekonečná řada a všichni se stejným nadšením a srdnatostí pokračují v budování odkázaného díla.
Naše myšlenky zalétají v tuto chvíli do dávné minulosti a my s hrdostí hledíme na vykonané dílo. Sto dvacet let nezištné, obětavé a usilovné práce pro bližního, pro národ. Kdo by proto rád nevzpomínal a nesnažil se proniknout minulostí, aby mohl shlédnout tento nepřetržitý řetěz dobrovolné práce, odříkání se vlastního já, všech těch, kteří se zasloužili o vybudování tohoto nesmrtelného díla - hasičského sboru.


Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté,

shromáždili jsme se dnes, abychom oslavili výročí. Oslava jubilea je většinou příležitostí k tomu, aby se sešli všichni z oslavencovy blízkosti, a k tomu, aby toto společenství pak oslavovalo, vzpomínalo a bilancovalo uplynulá léta, úspěchy i prohry, radosti i starosti a také aby společně s jubilantem vymýšlely plány do budoucna. A to je dnes i náš případ. Naším oslavencem ale není konkrétní člověk, nýbrž sbor. Sbor lidí, kteří v průběhu desetiletí zasvětili hodiny, dny, měsíce a roky ušlechtilé myšlence a práci nezištně pomáhat druhým v nesnázích. Řekne-li se oheň, většinou se každému vybaví přísloví o tom, že je to dobrý sluha, ale špatný pán. Pramenilo to ze zkušeností mnoha generací, že oheň je k životu nepostradatelný, ale nesmí se vymknout kontrole. Když se pak takový živel rozběsní, člověk pak stěží zachraňuje holý život, o věcech hmotných ani nemluvě. Vše se nám může zdát na míle vzdálené, pokud o tom jen slyšíme nebo vidíme-li jen obrázky. Může se však stát, že červený kohout sedne i na naši střechu a najednou jsme v situaci, která už vůbec není anonymní a vzdálená, ale hrozivě skutečná. Člověk najednou potřebuje bezprostřední pomoc pro záchranu životů a majetku. A napadá ho spásná myšlenka – HASIČI!
Myšlenka na to, že ochrana životů a majetku před požáry by měla být organizovaná, se začínala rodit už v polovině 19. století. První český sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1864. Náš sbor letos slaví 120. výročí od svého založení. Jak jistě uznáte 120 let je již úctyhodný věk. Za oněch 120 let náš sbor odchoval několik generací dobrovolných hasičů.

Je to pro tuto vesnici pozoruhodná událost, neboť je málo organizací, které mohou oslavit tak dlouhou dobu svého trvání. Sto dvacet let už něco znamená v životě a činnosti SDH, jehož členové po celou dobu existence spolku plnili důležité společenské poslání, neboť zabezpečovali ochranu majetku jak soukromého, tak později státního a družstevního před ničivými následky požárů a dalších živelných pohrom. Věnovali dobrovolně ze svého volného času stovky hodin nejen na údržbu a ošetřování potřebné hasičské techniky, na preventivní činnost, námětová a okrsková cvičení, ale také se rozhodující měrou podíleli na kulturním a společenském životě. Je nutno si trochu připomenout historii, která tomu předcházela.
Historie boje člověka proti požárům je tak stará, jako lidstvo samo, v podstatě zahrnuje celé lidské dějiny.Již od nepaměti lze pozorovat úsilí zvládnout živelné řádění požárů a zabránit ničivému působení ohně. Proto se zakládá 5. února 1899 hasičský sbor i v Uhřicích. Prvním starostou se stává Matěj Hotový. Nechci Vás ale zdržovat podrobnou historií, tak spíše jen ve stručnosti. Hned v roce 1899 byla pořízena první stříkačka a výzbroj od firmy Smékal v Čechách u Prostějova. K prvnímu požáru vyjel náš sbor 7. května do Žarošic. V roce 1922 bylo zažádáno o výstavbu nového hasičského skladiště. 27. ledna 1949 nám byl dodán nový motorový stroj PS 8 od firmy R.A. Smekal. Při oslavách 50-tého výročí založení našeho sboru dochází k vysvěcení této stříkačky a dostává jméno Anna. V roce 1952 přijíždí do Uhřic, starší luxusní 6-ti místná limuzína Mercedes Benz, vepředu měla požární čerpadlo, vzadu odnímatelný naviják na hadice a sloužila v našem sboru jako zásahové vozidlo. Pro poruchovost skončila ve šrotu. V šedesátých létech byl sboru převeden řeznický valník Aero A 15. Jeho korba byla vybavena plachtou. Po vyřazení bylo ještě chvíli uskladněno poté rozebráno a sešrotováno. V roce 1975 je vyřešena otázka dopravního vozidla zakoupením Robura, který byl upraven k požárním účelům a spolehlivě sloužil až do roku 1988. V roce 1987 byla dostavěna nová požární zbrojnice, čímž byl splněn termín výstavby a bylo tak obdrženo nové dopravní vozidlo Avie A31.V roce 1997 již přichází naše první cisterna a to CAS25 Škoda 706 RTHP.
Činnost českých hasičských sborů a tedy i toho našeho, se však neomezovala pouze na hašení požárů, pomoc při povodních a všelijaká cvičení. Vykonal se také velmi záslužný kus práce na poli společenském. Kromě plesů, zábav a oslav různých výročí, které byly spojovány s čelními představiteli českého národa – namátkou oslava narozenin Františka Josefa II., T. G. Masaryka. Na státní silnici vítání prezidenta Edvarda Beneše. Hasičibyli nápomocni při božím těle a zavěšení zvonů v místním kostele. Pořádali Mikulášské nadílky, divadla, malé hody, asistovali u závodu míru a dalších akcích.
A teď už rychle k akcím jen nedávno minulým.
Již od poloviny 80-tých let pořádáme Benátskou noc. Dříve na koupališti, po jeho rekonstrukci jsme se přesunuli na fotbalové hřiště. S pořadatelstvím podzimních Martinských hodů se střídáme se sportovním klubem. Zúčastňujeme se hasičských poutí ve Křtinách a na Hostýně. Spolupodílíme se na pořádání dalších obecních akcí, mezi které patří například Babské, dětské nebo krojované malé hody, pomáháme při dni dětí a v poslední době i s úklidovou akcí Ukliďme Česko. Zajišťujeme občerstvení na besedě se seniory, plesu Mikroregionu Ždánicko, dětském karnevalu a dříve třeba i na Dni koní. Pomáhali jsme panu faráři s oslavou jeho narozenin, svěcením kapličky u místního kostela, se stavěním dřevěného kříže u zkratky a úpravou na farní zahradě. Pravidelně se zúčastňujeme setkání Uhřic a okrskových soutěží. Pomáhali jsme okresnímu sdružení na krajském kole dorostu v Hodoníně a krajském kole mladých hasičů v Kyjově. Odměnou za tyto akce pak byla například hasičská zabíjačka.
Delší dobu jsme spolu s panem farářem plánovali pouť do Rakouska ke hrobu svatého Floriána, našeho patrona. V roce 2015 se tato pouť, v rámci celého okrsku, uskutečnila. Bylo to nejen poklonění se u jeho hrobu, jenž v nás všech zanechal trvalou vzpomínku, ale také návštěva kláštera, účast na naší mši svaté, prohlídka muzea a závěrečné posezení ve sklípku.

Nedílnou součástí sboru je také práce s mládeží. Kolektivy se pravidelně schází k výcviku, soutěžím v okrsku, okresním kole hry Plamen a TFA – Železný hasík. Nezůstáváme, ale jen u soutěží, pořádáme výlety za kulturou, poznáním i hrou. Odměnou mládežníkům jsou akce „Cyklostezka“ s přenocováním v přírodě a hlavně letní hasičské táborové soustředění. O úspěších kolektivů svědčí řada diplomů a pohárů. Je na místě poděkovat vedoucím mládeže za jejich náročnou a obětavou práci.

Před deseti lety dochází k doplnění a omlazení zásahové jednotky a začíná se naplno pracovat a jednat o obnově techniky. V roce 2011 dochází k naplnění úsilí a z prostředků dotace Jihomoravského kraje se spoluúčastí obce je zakoupena CAS 32 Tatra 815. Obdobně se v letech 2013 – 2014 zajišťuje nový dopravní automobil IVECO. Jednotka je na doporučení a návrh kraje po dohodě s obcí předurčena na ochranu obyvatelstva. V rámci dotačních titulů JMK byla provedena rekonstrukce zbrojnice, topení, výměna a rozšíření garážových vrat, výměna oken ave spolupráci s obcí provedena úprava dvorní části položením zámkové dlažby. Souběžně s tím bylo pořízeno technické vybavení jednotky nutné k provozu.
Křest ohněm měla nová Tatra nedlouho po dodání, a to při zásahu u požáru lesního traktoru v lese na katastru obce Kobeřice. Následuje mytí a úklid vozovek po bouřkách, taktické cvičení na škole a další výjezdy k mimořádným událostem. Nejtěžší prověrkou bylo nasazení všech našich vozidel při požáru lesa v Bzenci. Tatra byla nasazena přímo v zásahu, trambus k plnění letadel na letišti Kyjov a osádka Avie při nekonečném plnění cisteren na Přívozu ve Bzenci. Při dalších akcích se budují hráze na Moravě a stanové ubytování v Poštorné pro migranty. Následuje účast po vichřici ve Strážnici, požáru skládky v Kozlanech a požáru železniční tratě u Bzence. Tyto výjezdy provádí jednotka v rámci ochrany obyvatel, kdy zajišťuje týlové zabezpečení a servis při vysokém počtu zasahujících jednotek. Členové jednotky se zúčastňují náročných cvičení, nositelů dýchací techniky, výcviku na vodě v Pasohlávkách, Tišnově, Žeravicích a Uhřicích. Také jsme zajišťovali dodávku vody na stavbu plynového zásobníkua v současnosti tlakování nového potrubí. O činnost není nouze.
Proudem času uplynulo již 120 let. 120 let činné a plodné práce plynoucí v koloběhu let, beroucí s sebou všechny pohnuté události. Jen šlechetné myšlenky a obětavé činy přetrvávají svou dobu a nesou s sebou nezapomenutelné dojmy dávných let. A tak nevzpomenout oněch obětavých předchůdců, kteří žili se zápalem v srdci dát vše do služeb pro velkou požární myšlenku přispívající tak ochraně majetku a svých bližních. Dávno již spí věčný sen ti, kteří stáli u kolébky požárního zrodu a zanechali zde plody své práce, aby tak další pokračovali v započatém díle připraveni převzít úkoly požární organizace se snahou svědomitě plnit povinnosti hasičstva a uchránit majetek a plody celé společnosti.

Uvedená zpráva, jak bylo v úvodu poznamenáno, měla připomenout, že již v historii hasičstva se bohatě naplňovalo tehdejší heslo "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně". Uvědomíme-li si význam tohoto hesla v současnosti, musíme si nutně uvědomit význam a poslání Sboru dobrovolných hasičů jako nedílné a nezbytné součásti naší společnosti.


Vážení přátelé,
dovolte abych v závěru všem členům a funkcionářům našeho SDH, kteří se ať již v minulosti nebo v současnosti podíleli nebo podílejí na činnosti, upřímně poděkoval. Dovolte abych poděkoval představitelům obce za podporu, kterou v různých formách a na různých místech poskytují našemu sboru. Samozřejmě děkuji také vám všem, že jste s námi přijeli 120. výročí našeho sboru oslavit. Nesmíme zapomenout ani naše manželky, přítelkyně, rodiče nebo děti, kteří to s námi nemají někdy jednoduché. Ať už při výjezdech, kdy mají strach, abychom se v pořádku vrátili domů, ale také, když se nám podaří schůzi, nebo nějakou podobnou akci protáhnout.
Dále bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří nás jak věcně, tak finančně podpořili při pořádání nynějších oslav 120. výročí založení SDH v naší obci. Mezi naše sponzory se řadí firma Simost, s.r.o. Brno, firma Měřící Transformátory, firma Agro D.U. Archlebov – zastoupená p. Michalem Malíkem, firma Arkys Uhřice a pohostinství Metropol.

Chtěl bych jménem našeho sboru všechny ubezpečit, že i v dalším období budeme naplňovat naše posláni a podílet se tak na životě naší obce i jejího okolí.A tak si u příležitosti oslav významného jubilea přejme, aby i další léta vyplnili uhřičtí hasiči užitečnou prací pro lidi. Aby byli vždy ve správný okamžik na správném místě a aby jim nechyběla rozvaha a klid v situacích, kdy ostatní už ztrácejí hlavu a naději. Vždyť hasič – to je poslání, spousta odříkání, tvrdé a mnohdy velmi nebezpečné práce, ale také cíl výsměchu, urážek a pohrdání.